Back to Top

Bedrijfsfiets - 15/03/2018

In onze grote en minder grote steden zorgen de verkeersproblemen en de beperkte trajecten ervoor dat de fietsen een efficiënt transportmiddel zijn voor werkgevers en werknemers.

Wij wensen gebruik te maken van deze HLB News om U in het kort enkele belangrijke principes met betrekking tot het bezit en het gebruik van een bedrijfsfiets te herinneren.

  1. Het VAA van de fiets

Het privégebruik van een fiets die door de werkgever ter beschikking wordt gesteld zou in hoofde van de persoon die er het genot van heeft (werknemer of bedrijfsleider), een voordeel van alle aard moeten vormen (VAA). Nochtans, in tegenstelling tot een wagen, wordt geen enkel VAA aangerekend indien de fiets werkelijk gebruikt wordt voor de woon – werkverplaatsing van de begunstigde. (art. 38 § 1, 1ste al., 14° b, WIB 92).

  1. De aftrekbaarheid van de kosten

De aanwervingskosten van de fiets, van zijn toebehoren, van zijn onderhoud maar eveneens de kosten van de infrastructuren (bouw van een fietsenstalling, van een kleedruimte en van douches voor de fietsers,…) zijn aftrekbaar ten belope van 120%, op voorwaarde dat de fiets gebruikt wordt voor de verplaatsing van de woonplaats van de begunstigde naar zijn werkplaats. Vanaf 1 januari 2020 zal de aftrekbaarheid echter beperkt worden tot 100%.

De aanwervingskosten van de fiets moeten afgeschreven worden tussen 3 en 5 jaar.

  1. De BTW

De aftrekbaarheid van de BTW op de kosten verbonden aan de aankoop en het onderhoud van een bedrijfsfiets is verschillend van de aftrekbaarheid van de kosten op zich. Immers, de aftrekbaarheid is beperkt tot het gebruik van de fiets voor beroepsdoeleinden. Doch, de woon-werkverplaatsing is geen werkverplaatsing. Het is dus noodzakelijk om, eventueel op basis van een register van de loutere beroepshalve trajecten, te bepalen welke de verhouding is tussen het privégebruik van de fiets en het gebruik voor professionele doeleinden en, op basis daarvan, het coëfficiënt van de aftrekbaarheid van de BTW te berekenen. Een forfaitaire aftrek van 75% wordt desondanks regelmatig toegepast.

  1. De MBK en koersfietsen

Deze vraag heeft het voorwerp uitgemaakt van meerdere controverses en wijzigingen. De administratie via haar minister, een tijdlang de mening verdedigt dat de koersfieten en MBK’s aanleiding zouden geven tot een VAA.

Via een parlementaire vraag is de minister afgestapt van dit standpunt en heeft hij bevestigt dat er geen reden is om bepaalde fietssoorten verschillend te behandelen. De MBK’s en de koersfietsen maken dus het voorwerp niet uit van één of ander VAA.

Interesseert dit onderwerp U, wenst U er meer over te vernemen? Aarzel niet om ons te contacteren.